010. നായും മനുഷ്യനും – 2

തെരുവിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന നായ്ക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ ക്യൂരിയസായ കാര്യം കാണാം.

റോഡിലൂടെ ഒരു വശത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനത്തെ അത് കുരച്ചുകൊണ്ട് പിന്തുടരും. അടുത്ത നിമിഷം മറുദിശയിൽ പോകുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന്റെ പുറകേ അത് കുരച്ച് പായുന്നത് കാണാം.

നൂറു മീറ്റർ തെക്കോട്ടോടിയിട്ട് തിരിച്ച് നൂറു മീറ്റർ വടക്കോട്ടോടിയാൽ, ആകെ ഓടിയ ദൂരം ഇരുനൂറ് മീറ്ററാകുമെങ്കിലും, ഇഫെക്റ്റീവ്‌ലി പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുതന്നെയാണ് എത്തുക.

ചില മനുഷ്യർ ഇതുപോലെയാണ്. സ്വന്തമായ ഒരു മിഷൻ ഇല്ലാതെ, ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ, പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുതന്നെ അവസാനിക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ അജണ്ടയ്ക്കനുസരിച്ച് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും ഓടുന്നു.

റിയാക്ടീവ് ആയി ജീവിക്കുന്നു. പ്രോ-ആക്ടീവായി ജീവിക്കാൻ മറക്കുന്നു.

By Vineeth Vinnie

A compassionate creative process mentor who believes in the power of starting small and showing up every day. Whatever be your journey, I can help you kick-start it and make it worthwhile.