012. ബന്ധങ്ങളിലെ വടംവലികൾ

നിത്യജീവിതത്തിൽ അടുത്തിടപഴകുന്ന ഒരാളെ പരിഗണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാർട്ണർ, അച്ഛൻ/അമ്മ, മകൻ/മകൾ, കൊളീഗ് അങ്ങനെ ആരുമാകട്ടെ.

അയാളെ സംബന്ധിച്ച നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. തൽകാലം ഈ നാലുകാര്യങ്ങളെ നാലു ഫോഴ്സുകൾ(ബലങ്ങൾ) ആയി പരിഗണിക്കാം:

  1. സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടിൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ്?
  2. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ്?
  3. സ്വന്തം ഇമാജിനേഷനിൽ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ ആയിത്തീരണം എന്നാണ്?
  4. നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ അയാൾ എങ്ങനെ ആയിത്തീരണം എന്നാണ്? (നിങ്ങൾ അയാളിൽനിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പെരുമാറ്റവും മറ്റും).

നാല് ദിശകളിലേക്കുള്ള നാല് ഫോഴ്സുകളെന്നോണമാണ് ഇവ ആക്ട് ചെയ്യുക.

വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് തന്റെ മേൽ നാലു കയർ കെട്ടി വിരുദ്ധദിശകളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അനുഭവത്തിൽ വരിക.

നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഉരസലും പൊട്ടിത്തെറികളും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം ഈ ഫോഴ്സുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം:

  1. ഒരാൾ എന്താണെന്നും, അയാൾക്ക് എന്താകണമെന്നുമുള്ള അയാളുടെ സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടിനെ(ഫോഴ്സ് 1, 3) എമ്പതിയോടെ പരിഗണിക്കാത്തതിനാൽ.
  2. മുൻവിധിയോടെയും നമ്മുടെ മാത്രം ലോകവീക്ഷണത്തിൻനിന്നും അയാൾ എന്താണെന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ(ഫോഴ്സ് 2).
  3. നമ്മളുടെ ഇമാജിനേഷന് അനുസരിച്ച് വെട്ടിയൊതുക്കിയും വലിച്ചുനീട്ടിയും മറ്റുള്ളവരെ ‘ശരിയാക്കാൻ’ അനാവശ്യമായി ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനാൽ(ഫോഴ്സ് 4).

By Vineeth Vinnie

A compassionate creative process mentor who believes in the power of starting small and showing up every day. Whatever be your journey, I can help you kick-start it and make it worthwhile.