015. മാരിയോ ഗെയിം എന്ന ജീവിതം

മാരിയോ മറ്റു പല ഗെയിമുകളും പോലെ റിവാർഡും പണിഷ്മെന്റും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ലൈഫും ഗോൾഡ് കോയിനുമെല്ലാം കിട്ടും. മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അപകടം വരികയും ചെയ്യും. വഴിയിൽ ചില മുള്ളുകൾ പൊങ്ങിവന്ന് മാരിയോയുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചേക്കാം.

കളിക്കുന്നത് കുട്ടികളായാലും മുതിർന്നവരായാലും ഇതിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഗെയിമിൽ വളരെ വേഗം മുന്നേറുക കുട്ടികളാണ്. കാരണമെന്താണ്?

പ്രധാന കാരണമിതാണ്:
കുട്ടികൾ സാധ്യതകളിൽ പ്രതീക്ഷ വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്. കളിയുടെ പ്രോസസിൽ, തോൽക്കാനുള്ള തോൽവിയെല്ലാം അതിവേഗം തോറ്റ്, അതിവേഗം അടുത്ത ടേൺ കളിച്ച് കളിച്ച് അവർ മുന്നേറും. ഒരു വട്ടം ഗെയിം ഓവറായാലും അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട്.

മുതിരും തോറും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കോൺസീക്വൻസുകളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്താകുലരാകുന്നു. എവിടെയും തട്ടാതെ മുട്ടാതെ മെല്ലെപ്പോകുന്നതിനിടെ ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് തോൽക്കാൽ പോലും സമയമേറെയെടുക്കുന്നു. വഴിയിലെ മുള്ളുകൾ പേടിച്ച് സാധ്യതകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാതെ പോകുന്നു.

ഒരു ഗെയിമിൽ ഒരു ഗെയിമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പല ഗെയിമുകൾ ഉണ്ടെന്ന സാധ്യതയെ മുതിർന്നവർ വിസ്മരിക്കുന്നു.

By Vineeth Vinnie

A compassionate creative process mentor who believes in the power of starting small and showing up every day. Whatever be your journey, I can help you kick-start it and make it worthwhile.