ഉദാരമായ സേവനം – 1 | LifeBlog #024

ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഡക്ട്/ബ്രാൻഡ് അന്വേഷിച്ച് ഒരു ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുകയും അതവിടെ കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നത് അപൂർവമല്ല. എന്നാൽ ഒരു സവിശേഷരീതിയിൽ ഈ സാഹചര്യത്തെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോപ് കീപ്പറെ അപൂർവമായി നമ്മൾ കാണും.

തന്റെ ഷോപ്പിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്, കസ്റ്റമറുടെ പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന‌ നല്ലൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലാത്ത പക്ഷം, മറ്റൊരുരീതിയിൽ നമ്മളെ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഷോപ് കീപ്പർ തീരുമാനിക്കുന്നു.

അയാൾ, അത്യന്തം ആത്മാർഥതയോടെ, ഉദാരമായി, നമ്മൾ തേടിവന്ന പ്രോഡക്ട് മറ്റേതു ഷോപ്പിലാണ് ലഭിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞുതരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങിവന്ന് ആ ഷോപ്പിലേക്കുള്ള വഴി തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നു.

ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അയാൾ പറയുക:

  • “അതിവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. ദാ ആ ATMന് അപ്പുറത്തുള്ള ഷോപ്പ് കാണുന്നുണ്ടോ. മഞ്ഞ ബോർഡ് വെച്ച ഷോപ്പ്. അവിടെ കിട്ടേണ്ടതാണ്. ഒന്ന് ചോദിച്ചുനോക്കൂ.”

മറ്റ് രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ബിസിനെസ്സുകാർ:

  • “അതിവിടെ ഇല്ല. ടൗണിലെവിടെയെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും.”
  • “അതിവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെയെന്നല്ല ഈ ടൗണിൽ എവിടെയും കിട്ടില്ല. വെറുതെ നോക്കി സമയം കളയണ്ട. ഇവിടെയുള്ള ഈ പ്രൊഡക്ട് എടുക്കൂ.”

(രണ്ടുകൂട്ടർക്കും പ്രൊഡക്ട് സമീപത്ത് ലഭ്യമാണെന്നറിയാം)

ഇതിൽ ഏതുതരം കച്ചവടക്കാരാണ് നമ്മിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കുക?

By Vineeth Vinnie

A compassionate creative process mentor who believes in the power of starting small and showing up every day. Whatever be your journey, I can help you kick-start it and make it worthwhile.