പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാത്തത് | LifeBlog #028

“ഈ പോർഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമോ മാഷേ?”

“ഈ ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റാണോ ടീച്ചറെ?”

ഇങ്ങനെയെല്ലാം വിദ്യാർഥികൾ ചോദിച്ചുകേൾക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു ചോദ്യത്തിന് വ്യവസ്ഥയിൽ ഇടമുണ്ടാവുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയല്ലേ?

ശരിയാണ്, മാർക്ക് നേടാൻ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അറിവ് സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അറിവുനേടൽ എന്നത് മാർക്കിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതിന്റെ സൈഡ് ഇഫെക്റ്റ് മാത്രമാകുന്നത് കഷ്ടമല്ലേ? മാത്രമല്ല അതിന്റെ ലോജിക് എന്താണ്?

ഒരു ക്ലാസിലെ ഒരു വിഷയത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് മാർക്കിനു തുല്ല്യമായ അറിവുണ്ടാവും. എന്നാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നൂറു മാർക്കിനോ മറ്റോ ആണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാത്തതും വരുന്നതും ചികഞ്ഞാണ് പഠിത്തമെങ്കിൽ, അത് വ്യവസ്ഥയെ അതിലെ ലൂപ്‌ഹോൾസ് അറിഞ്ഞ് ഹാക്ക് ചെയ്യലാണ്.

പരീക്ഷയെ ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ പരീക്ഷയിലൂടെ അളക്കപ്പെടുന്നത്. ശരിയായൊരു അറിവുനേടൽ സംസ്കാരമല്ല അത് വളർത്തിയെടുക്കുക.

(പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ കണ്ടന്റും അതിന്റെ പരിഷ്കാരവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അത് മറ്റൊരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്യാം.)

By Vineeth Vinnie

A compassionate creative process mentor who believes in the power of starting small and showing up every day. Whatever be your journey, I can help you kick-start it and make it worthwhile.