പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ | LifeBlog #030

നമ്മുടെ വർക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ബ്ലോഗിലോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയെന്നാൽ അത് കേവലം ഷോകെയ്സ് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല. അതായത്, കേവലം ക്ലൈന്റ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ നമ്മെ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല അത് ചെയ്യുക.

വർക്ക് പബ്ലികിനുമുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ:

  1. ദീർഘമായ/ദീർഘമാകുമായിരുന്ന ഒരു ഒളിച്ചിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി മറച്ചു വെക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നു. തുടക്കമിട്ടാൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങൽ താരതമ്യേന ഈസി ആണ്.
  2. ആദ്യമായി ഒരു വർക് പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, രണ്ടാമത്തതിലേക്ക് ഒരു മെച്ചപ്പെടലിന് സാധ്യതയുള്ളൂ. ഒരു വർക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം മെച്ചപ്പെടൽ വളരെ അവ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. ഏത് ദിശയിൽ മെച്ചപ്പെടണമെന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തുതുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരിക.
  3. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മുടെ ലിമിറ്റ്സിനെ പരമാവധി പുഷ് ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ ചെയ്യുംതോറും, ഇനിയും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാകുന്നു.
  4. ഇൻസ്പിരേഷനും അറിവും ശേഷിയുമെല്ലാം ലോകത്തുനിന്ന് ആർജിച്ചശേഷം നമ്മൾ ആദ്യമായി തിരിച്ചുനൽകിത്തുടങ്ങുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തിന് മൂല്യം നൽകുക എന്നത് നമുക്ക് തൃപ്തിയും നൽകും.
  5. പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ, നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ടരീതിയിൽ ഇൻപുട്ടിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടേതായ ഒരു ഔട്പുട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ചിന്ത കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുന്നു.
  6. കൂടുതൽ ഇൻസൈറ്റും ഇൻസ്പിരേഷനും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. ഇൻപുട്ട് ഇല്ലാതെ ഔട്പുട്ട് സാധ്യമല്ലല്ലോ.

മേല്പറഞ്ഞവയെല്ലാം നമ്മെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓർക്കേണ്ടതിത്രമാത്രം: സാധ്യമായ ഏറ്റവും എളിയ വർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ചെറുതായി തുടങ്ങുക. ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുക. ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ച് മുന്നോട്ടുപോവുക.

By Vineeth Vinnie

A compassionate creative process mentor who believes in the power of starting small and showing up every day. Whatever be your journey, I can help you kick-start it and make it worthwhile.