011. ഇനൊവേഷൻ ബലൂൺ

നവീനമായ ചിന്തകളും രീതികളും പ്രവർത്തികളും അതിന്റേതായ റിസ്കോടെയാണ് വരുന്നത്. ഇനൊവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ ആ അർഥത്തിൽ ഒരു ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുന്നതിനോട് ഉപമിക്കാം. പൊട്ടുമെന്ന് ഭയന്ന് ഒരിക്കലും വീർപ്പിക്കാത്ത ബലൂൺ ഒരു എക്സ്ട്രീം. അല്പമധികം വീർപ്പിച്ച് പൊട്ടിയ ബലൂൺ ആണ് മറ്റേ എക്സ്ട്രീം. […]

Read More