010. നായും മനുഷ്യനും – 2

തെരുവിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന നായ്ക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ ക്യൂരിയസായ കാര്യം കാണാം. റോഡിലൂടെ ഒരു വശത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനത്തെ അത് കുരച്ചുകൊണ്ട് പിന്തുടരും. അടുത്ത നിമിഷം മറുദിശയിൽ പോകുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന്റെ പുറകേ അത് കുരച്ച് പായുന്നത് കാണാം. നൂറു മീറ്റർ തെക്കോട്ടോടിയിട്ട് […]

Read More