005. കോംപീറ്റൻസ്‌ vs പെർഫോമൻസ്

കോംപീറ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവുക എന്നാണ്. പെർഫോമൻസ് എന്നാൽ ആ ശേഷി ഉപയോഗിച്ച് ആ കാര്യം ചെയ്യൽ ആണ്. കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാകലും, ആ കാര്യം ചെയ്യലും രണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പ്രധാനമാണ്. ഭാഷാശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികമായൊരു ആശയമെന്നരീതിയിലാണ് ഞാനിതാദ്യം കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, ഭാഷയുടെ കാര്യം ആദ്യം നോക്കാം. ചിലർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതുകാണാം. ഒരുപാട് ലിസൺ ചെയ്യുന്നു. വായിക്കുന്നു. ദീർഘകാലം. ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ മനസിലാകുന്നു. മനസിൽ… Continue reading 005. കോംപീറ്റൻസ്‌ vs പെർഫോമൻസ്