ടോയ്ലെറ്റിൽ വീണ ടൂത്ബ്രഷ് • LifeBlog #035

അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടെയോ ടൂത്ബ്രഷ്, കുട്ടിയുടെ കൈ തട്ടി ടോയ്ലെറ്റിലേക്ക് വീണുവെന്ന് കരുതുക. സംഭവം തൽക്കാലം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും വെക്കുക. ഇക്കാര്യം തുറന്നുപറയുന്നത് അത്ര സെയ്ഫല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷമാണ് വീട്ടിലുള്ളതെങ്കിൽ – അതായത് കുറ്റപ്പെടുത്തലോ ചീത്തവിളിയോ ശിക്ഷയോ ആണ് കുട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ – കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? എങ്ങനെയെങ്കിലും ടൂത്ബ്രഷ് തിരിച്ചെടുത്ത് ഇരുന്നിടത്ത് വെക്കും. കുട്ടിയുടെ ശുചിത്വബോധത്തിനനുസരിച്ച് സോപ്പിട്ടോ ഇടാതെയോ അത് ചിലപ്പോൾ കഴുകുമായിരിക്കും. നിങ്ങളോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ അതറിയാൻ പോകുന്നില്ല. ആ ടൂത്ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഉടമ ദിവസങ്ങളോളം ബ്രഷിങ്… Continue reading ടോയ്ലെറ്റിൽ വീണ ടൂത്ബ്രഷ് • LifeBlog #035