006. പെർഫോമൻസിലേക്ക്

കോംപീറ്റൻസും പെർഫോമൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. പെർഫോമൻസിലേക്ക്, ഒരു ഔട്പുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ശേഷികളും അറിവും നമ്മളെ എത്തിക്കാത്തതെന്ത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ഇന്ന് ചിന്തിക്കാം. നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്തു തരം സൃഷ്ടിയിലേക്കെത്താനാണ്? ഏറ്റവും പെർഫക്റ്റ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ കരുതുന്ന, നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒരു സൃഷ്ടി – അല്ലേ? വൈറലാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ, എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കയ്യടിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗം, ഏറ്റവും ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി, പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഇംഗ്ലീഷ്… Continue reading 006. പെർഫോമൻസിലേക്ക്

005. കോംപീറ്റൻസ്‌ vs പെർഫോമൻസ്

കോംപീറ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവുക എന്നാണ്. പെർഫോമൻസ് എന്നാൽ ആ ശേഷി ഉപയോഗിച്ച് ആ കാര്യം ചെയ്യൽ ആണ്. കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാകലും, ആ കാര്യം ചെയ്യലും രണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പ്രധാനമാണ്. ഭാഷാശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികമായൊരു ആശയമെന്നരീതിയിലാണ് ഞാനിതാദ്യം കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, ഭാഷയുടെ കാര്യം ആദ്യം നോക്കാം. ചിലർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതുകാണാം. ഒരുപാട് ലിസൺ ചെയ്യുന്നു. വായിക്കുന്നു. ദീർഘകാലം. ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ മനസിലാകുന്നു. മനസിൽ… Continue reading 005. കോംപീറ്റൻസ്‌ vs പെർഫോമൻസ്