004. ഒന്ന് സ്ലോ-ഡൗൺ ചെയ്യാം

കെയർ നൽകിയും സമയമെടുത്തും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിലുള്ളപ്പോഴും നമ്മൾ അത് കാണാതെ പോകാറുണ്ട്. നൂറുശതമാനം സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരേപോലെ സാധ്യമായില്ലെങ്കിലും, ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇതു നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും, സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ, ജോലിയിൽ, മറ്റിടപെടലുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ […]

Read More