പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ | LifeBlog #030

നമ്മുടെ വർക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ബ്ലോഗിലോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയെന്നാൽ അത് കേവലം ഷോകെയ്സ് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല. അതായത്, കേവലം ക്ലൈന്റ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ നമ്മെ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല അത് ചെയ്യുക. വർക്ക് പബ്ലികിനുമുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ: ദീർഘമായ/ദീർഘമാകുമായിരുന്ന ഒരു ഒളിച്ചിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി മറച്ചു വെക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നു. തുടക്കമിട്ടാൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങൽ താരതമ്യേന ഈസി ആണ്. ആദ്യമായി ഒരു വർക് പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, രണ്ടാമത്തതിലേക്ക് ഒരു മെച്ചപ്പെടലിന് സാധ്യതയുള്ളൂ.… Continue reading പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ | LifeBlog #030