012. ബന്ധങ്ങളിലെ വടംവലികൾ

നിത്യജീവിതത്തിൽ അടുത്തിടപഴകുന്ന ഒരാളെ പരിഗണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാർട്ണർ, അച്ഛൻ/അമ്മ, മകൻ/മകൾ, കൊളീഗ് അങ്ങനെ ആരുമാകട്ടെ. അയാളെ സംബന്ധിച്ച നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. തൽകാലം ഈ നാലുകാര്യങ്ങളെ നാലു ഫോഴ്സുകൾ(ബലങ്ങൾ) ആയി പരിഗണിക്കാം: സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടിൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ്? സ്വന്തം ഇമാജിനേഷനിൽ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ ആയിത്തീരണം എന്നാണ്? നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ അയാൾ എങ്ങനെ ആയിത്തീരണം എന്നാണ്? (നിങ്ങൾ അയാളിൽനിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പെരുമാറ്റവും മറ്റും). നാല് ദിശകളിലേക്കുള്ള നാല്… Continue reading 012. ബന്ധങ്ങളിലെ വടംവലികൾ