012. ബന്ധങ്ങളിലെ വടംവലികൾ

നിത്യജീവിതത്തിൽ അടുത്തിടപഴകുന്ന ഒരാളെ പരിഗണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാർട്ണർ, അച്ഛൻ/അമ്മ, മകൻ/മകൾ, കൊളീഗ് അങ്ങനെ ആരുമാകട്ടെ. അയാളെ സംബന്ധിച്ച നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. തൽകാലം ഈ നാലുകാര്യങ്ങളെ നാലു ഫോഴ്സുകൾ(ബലങ്ങൾ) ആയി പരിഗണിക്കാം: സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടിൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ […]

Read More